LIFE 420 PROMOCJA

LABOFARB CUP 2017
23 stycznia 2017
PIŁKARSKI WEEKEND W GALERII DĘBICKIEJ
13 marca 2017

 

Promocja trwa od 01.02.2017 r.do wyczerpania zapasów farb LIFE 420 kolor.

Kupując
– 10L LIFE 420 biała otrzymasz 5L LIFE 420 kolor w cenie 1 zł*
– 5L LIFE 420 biała otrzymasz 2,5L LIFE 420 kolor w cenie 1 zł*
– 2,5L LIFE 420 biała otrzymasz 1L LIFE 420 kolor w cenie 1 zł*

* Cena sugerowana przez producenta – jej zastosowanie zależy od swobodnej decyzji sklepu, przed podjęciem decyzji o zakupie zapytaj sprzedawcę o cenę detaliczną.REGULAMIN PROMOCJI

„LIFE 420 biała 5L + LIFE 420 kolor 2,5L za 1 zł”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji „LIFE 420 biała 5L + LIFE 420 kolor 2,5L za 1 zł”
(zwana dalej „Promocją”), jest Labofarb Sp. z o.o., z siedzibą w Dębicy, przy ul. Metalowców 25,39-200 Dębica , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000297776, kapitał zakładowy 1 160 000zł, NIP 872-23-13-215, REGON 180296854 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Promocja będzie trwać w od 01.02.2017r. do  wyczerpania zapasów Produktu premiowego (dalej: „Okres trwania Promocji”).

1.3. Promocją objęte są produkty marki LIFE 420, we wszystkich kolorach i pojemnościach dostępnych na polskim rynku (zwane dalej „Produktami premiowymi”), przy zakupie produktu marki LIFE 420 w kolorze białym (zwane dalej „Produktem promocyjnym”).

1.4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży detalicznej posiadających w swojej ofercie Produkty marki LIFE 420, uczestniczących w Promocji, jako jej Partnerzy (zwanych dalej: „PSD”).

1.5. Promocja skierowana jest do konsumentów nabywających Produkty promocyjne w PSD w czasie trwania Promocji i polega
na możliwości zakupu odpowiednio: 5L, 2,5L oraz 1L Produktu premiowego
w sugerowanej cenie promocyjnej 1zł za opakowanie, przy zakupie Produktu promocyjnego wg poniższego schematu:

– do 10L LIFE 420 biała – 5L LIFE 420 kolor

– do 5L LIFE 420 biała – 2,5L LIFE 420 kolor

– do 2,5L LIFE 420 biała – 1L LIFE 420 kolor

1.6. Udział w Promocji mogą wziąć osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w charakterze konsumentów zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego nabyły Produkty promocyjne, jako konsumenci – na swoje indywidualne potrzeby, niezwiązane z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Uczestnicy”).

2. WARUNKI PROMOCJI

2.1. Ceny Produktu promocyjnego i Produktu premiowego są ustalane swobodnie przez PSD, przy czym cena Produktu premiowego jest sugerowana przez Organizatora (1zł). Oznacza to, że każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie Produktu premiowego
w ramach Promocji, należy zapytać sprzedawcę
o rzeczywistą cenę detaliczną Produktu premiowego stosowaną w danym PSD.

2.2. Wydanie nabytego Produktu premiowego następuje w PSD, w którym doszło do zakupu Produktu Promocyjnego i Produktu premiowego, bezpośrednio przy zakupie, pod rygorem utraty prawa do odbioru Produktu premiowego.

2.3. W Promocji przewidziano ograniczoną liczbę Produktu premiowego. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zapas Produktu premiowego może ulec wyczerpaniu w różnym czasie w danym PSD. O wyczerpaniu zapasów Produktu premiowego w danym PSD Uczestnicy będą informowani bezpośrednio przez PSD.

2.4. Podmiotem zobowiązanym do wydania Produktu premiowego jest PSD.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem „LIFE 420 biała 5L + LIFE 420 kolor 2,5L) na adres Organizatora lub e-mailem: zamówienia@labofarb.pl za potwierdzeniem odbioru.

3.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę oraz adres PSD, realizującego Promocję, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz nr partii wyrobu z opakowania wraz z kopią dokumentu zakupu.

3.3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które nie zawierają informacji wymienionych w pkt 3.2.

3.4. Organizator prześle rozstrzygnięcie listem lub e-mailem na adres podany w reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni
od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru reklamacji przez Organizatora.

4. DANE OSOBOWE

4.1.Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Labofarb Sp. z o.o., ul. Metalowców 25,
39-200 Dębica.

4.3. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

5.2. Informacje w sprawie warunków Promocji dostępne są również w materiałach promocyjnych Organizatora dostępnych w PSD oraz na stronie internetowej www.labofarb.pl

5.3. Uczestnicy nie mogą przenieść praw ani obowiązków związanych z niniejszym Promocją na osoby trzecie.

5.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.